Budete přesměrováni za vteřin

Udržitelný rozvoj

INOVACE A ČISTÉ TECHNOLOGIE

Pracovníci firmy Citroën jsou stimulováni k tomu, aby od prvních fází výroby a po celý cyklus životnosti vozů co nejvíce snižovali dopad automobilů na životní prostředí.  

Smyslem tohoto systému ekologické výroby je zajistit společnosti Citroën náskok v oblasti udržitelné mobility, a to nad rámec dodržování legislativy v oblasti životního prostředí.  

Automobilka Citroën  také věnuje velké úsilí vývoji čistých technologií za účelem snižování ekologické stopy svých vozů.

Snižování spotřeby a emisí

Citroën vyvíjí širokou paletu technologických řešení pro snižování spotřeby pohonných hmot a znečišťujících emisí.

Termopohony

Citroën - Udržitelný rozvoj - termopohony

Citroën trvale pracuje na optimalizaci benzínových a naftových motorů s termopohonem  (včetně rozšířeného používání startérů Stop-Start).

Hybridní technologie

Citroën - Udržitelný rozvoj - Hybridní technologie

Díky plně hybridnímu pohonu Full hybrid Hybrid4 spojuje Citroën výkon dieselového motoru  Diesel HDi s vlastnostmi elektrického pohonu. 

Elekromobily

Citroën - Udržitelný rozvoj - elektromobily

Vozy Citroën C-ZERO a Citroën Berlingo Electric v užitkové verzi jsou vybaveny 100% elektrickým motorem zaručujícím odpovědnou jízdu ve městě. 

Zelené materiály

Pod značkou "zelené materiály" jsou zatříděny tři skupiny materiáů:

 • recyklovatelné plasty, 
 • materiály přírodního původu (dřevo, rostlinná vlákna atd.),
 • materiály z biosurovin (polymery nepocházející z petrochemického průmyslu, ale z obnovitelných zdrojů).

Jejich používání má několik výhod:

 • snižuje používání plastů fosilního původu 
 • přispívá k rozvoji recyklace plastů, čímž rozšiřují škálu jejich využití.

Citroën plní od roku 2008 ambiciózní plán zvýšení používání tzv. zelených materiálů na cca 20% celkového množství polymerů použitých do svých vozů v roce 2012 ve srovnání s 6% v roce 2007.

260690

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA NAŠICH PODNIKŮ

Pro automobilku Citroën představuje výroba vozů se sníženým obsahem uhlíku výrobní nástroj, který snižuje negativní dopady a splňuje hlavní environmentální cíle:

 • přispívat k boji proti klimatickým změnám,
 • snižovat znečištění jako vypouštěné odpadní vody a emise do ovzduší ,
 • chránit přírodní recipient, biologickou rozmanitost a snižovat používání přírodních zdrojů, zejména vody, 
 • snižovat produkci odpadů a lépe je zhodnocovat.

Certifikace ISO 14001

Postup certifikace byl zahájen před 10 lety a nyní ve výrobních podnicích dospěl do stadia zralosti, protože všechny výrobní podniky mají certifikaci ISO 14001.

Tato norma (vytvořená v roce 1996) vyžaduje zejména používání prostředků dohledu, kontroly a meření dopadu procesů na životní prostředí.

Její uplatňování vyžaduje příslušné proškolení všech zaměstnanců.

Citroën - Udržitelný rozvoj - Certifikace ISO 14001

Ochrana přírodního prostředí

Citroën - Udržitelný rozvoj - Ochrana přírodního prostředí

Každý podnik společnosti Citroën se těší značné míře samostatnosti, aby co nejvhodněji řešil zachování biologické rozmanitosti. Několik příkladů:

 • Rennes (Francie) a Madrid (Španělsko) pokračují v inventarizaci flóry, aby bylo možno uzpůsobit jejich zelené plochy.
 • Podniky Porto Real (Brazílie) a Sochaux (Francie) rehabilitovaly zóny, aby v ní mohly zasadit původní rostliny.
 • Lesy v lokalitách La Ferté Vidame a Belchamp (Francie) jsou obhospodařovány udržitelným způsobem a získaly certifikaci PEFC (Pan-European Forest Certification).
 • Podnik v Sevel Nord (Francie) inicioval zřízení 45 úlů. Tento krok je dobrým indikátorem stavu přírody v areálu a jeho bezprostředním okolí.

Řízení environmentální politiky

Síť Citroën se zavázala k dodržování tří hlavních kritérií v oblasti environmentální politiky:

 • třídění odpadů z automobilového průmyslu prostřednictvím certifikovaných organizací,
 • dodržování národní a evropské legislativy ,
 • zajišťování vysledovatelnosti za účelem sledování cyklu odpadů a kontroly jejich řádné recyklace.
Citroën - Udržitelný rozvoj - Ochrana přírodního prostředí

Sběr a zpracování

Citroën - Udržitelný rozvoj - Sběr a zpracování

Síť Citroën zavedla již před více než 15 roky organizaci sběru a zpracování vyřazených automobilů v dobrých ekologických podmínkách. Sběr a zpracování odpadů z údržby a oprav je organizován podle metodologie zpracování vyřazených výrobků.

Odpadní oleje nepodléhají ze zákona od roku 2015 zpětnému odběru. Ekologická likvidace je v případě výměny prováděna specializovanými partnery autorizovaných servisů. Mimo servisní služby je možné oleje odevzdávat pouze na místech k tomu určených v rámci systému sběru nebezpečných odpadů stanovených obcí.

Vypouštění náplní a demontáž součástí

Citroën - Udržitelný rozvoj - Vypouštění náplní a demontáž součástí

Výroba každého vozu zohledňuje etapu vypuštění náplní a demontáže součástí na konci životnosti s kvantifikací této činnosti.
Příklad: je fyzicky označen nejnižší bod nádrže, což usnadňuje její vyprazdňování.
Pro každý prvek, který bude třeba v této etapě odstranit, vyvíjejí inženýři automobilky Citroën předem způsoby demontáže.

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

autobaterie-zpetnyodber

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru. Společnost C Automobil Import s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Citroën je mají možnost bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese www.zpetnyodber.eu.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je společnost C Automobil Import s.r.o. zapsána v Seznamu povinných osob.

Konečný uživatel bude moci odevzdat použité průmyslové baterie (Li-Ion a NiMH) z automobilů značky Citorën v kterémkoliv autorizovaném servisu Citroën. Aktuální servisní síť je k zobrazení na https://www.citroen.cz/citroen-vy/najit-prodejni-misto-citroen.html 

Recyklace pneumatik

pneumatiky-zpetnyodber

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.


Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně bez ohledu na výrobní značku odevzdat v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich autorizovaných partnerů.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je naše společnost zapsána v Seznamu povinných osob.

Autovraky

vrak

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákona č.56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění v § 36 – 37e vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

-

Top