[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:CS] [cle1: SECONDES Lang:CS]
Zavřít
Zavřít
Zavřít


PRÁVNÍ DOLOŽKA

Všeobecné podmínky užití webových stránek citroen.cz a webů provozovaných společností C Automobil Import s.r.o. (právní doložka)

 • Úvod

Vážení Uživatelé,

přečtěte si, prosím, tyto Všeobecné podmínky užití upravující pravidla chování na Stránkách www.citroen.cz. Pro Váš lepší přehled jsme znění Všeobecných podmínek rozdělili do tematických bloků tak, abyste rychle našli informaci, kterou hledáte. Dovolujeme si dodat, že užíváním těchto Stránek plně a bez výhrad respektujete znění těchto Všeobecných podmínek.  

 • Pojmy

Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.citroen.cz včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.

Uživatel: označení všech osob, které Stránky používají.

Všeobecné podmínky: zkratka pro Všeobecné podmínky užití, tj. tyto podmínky.

CITROËN: C Automobil Import s.r.o., IČ: 262 13 664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269.

ZOOÚ: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prvek: označuje prvky, zejména informace, které CITROËN prostřednictvím Stránek poskytuje Uživatelům.

 • Předmět

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky užití Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesnit, že Uživatel při prohlížení Stránek musí respektovat tyto Všeobecné podmínky. Tyto Všeobecné podmínky vymezují práva a povinnosti Uživatelů těchto Stránek, vyplývající z ochrany autorských práv a dalších práv souvisejících s ochranou práv duševního vlastnictví.

 • Závaznost informací

Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí CITROËN, a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu CITROËNU vyloučeno. CITROËN může měnit bez předchozího upozornění jakékoli údaje uvedené na Stránkách bez aktualizace Stránek včetně ceny a technických specifikací. Uvedené ceny nejsou nabídkou, tj. použití § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů se vylučuje, tzn. platí, že projev CITROËNU, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob nebo který má povahu reklamy, je pouhým obchodním sdělením bez jakékoli právní závaznosti, není tedy nabídkou. CITROËN si vyhrazuje právo měnit své produkty a informace o nich bez předchozího upozornění, i když si zákazník tyto produkty již objednal. Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. V případě, že obchodní nabídku zašle na osobní adresu Uživatele obchodní zástupce značky Citroën, je za zaslanou nabídku plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv CITROËN.

 • Úpravy

CITROËN si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti každým novým připojením Uživatele na Stránky, nebo jejich součást.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stránky si může Uživatel prohlížet bez uvedení totožnosti nebo jakýchkoliv dalších informací osobního charakteru, které se ho týkají. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne CITROËNU, byly využity pouze za účelem udržování obchodního vztahu s Uživatelem, obchodních aktivit Stránek a níže uvedeným účelům. Odesláním řádně vyplněného formuláře pro objednávku dokumentace, obchodní nabídky, testovací jízdy, popřípadě pro objednávku dalších služeb či plnění, dává Uživatel společnosti C Automobil Import s.r.o., jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu ZOOÚ, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech CITROËNU. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu 5 let. Uživatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu CITROËNU. CITROËN se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

 

CITROËN se zavazuje zavést náležitá technická a organizační opatření, kterými ochrání osobní údaje proti zničení, neoprávněnému použití, ztrátě, poškození, úniku nebo neoprávněnému přístupu. CITROËN se zavazuje uchovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou k realizaci účelu, za jakým byly získány nebo zpracovány. CITROËN může mít povinnost poskytnout veškeré informace týkající se Uživatele v souladu se zákonem nebo platnými legislativními nařízeními nebo na základě žádosti soudu či orgánu veřejné správy.

 • Cookies

Stránky využívají systém cookies k tomu, aby byla zajištěna integrita registračního procesu a Uživatelé měli umožněnou osobní modifikaci Stránek. Cookies šetří čas Uživatele tím, že v případech, kdy si Uživatel přizpůsobí Stránky, soubor cookie při jeho následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Uživatelových preferencích a to zrychlí procesy zobrazování. Uživatel je srozuměn, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na Stránkách a slouží k vypracování statistik návštěvnosti. Cookies neobsahují jmenovité informace. Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 • Přístup k Prvkům a souhlas s jejich užíváním

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. především náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení. Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí CITROËN všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná návštěva, tj. zobrazení Stránek či jejich součástí Uživatelem, nebo jakékoliv další užití Stránek a jejich součástí. Každá návštěva Stránek předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

 • Používání Stránek Uživatelem

CITROËN zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytoval informace o svých produktech a činnosti. CITROËN výslovně stanoví, že Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách Citroen. Uživatel použitím Stránek přijímá a bere na vědomí zde uvedený účel, Uživatel se zároveň zavazuje jej nepřekročit.

Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům CITROËN. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by CITROËNU vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy, nebo těmito podmínkami. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platným právním řádem České republiky, tj. zejména nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:

-          podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;

-          vybízející k účasti na kriminální činnosti;

-          podněcující ke konzumaci zakázaných látek;

-          (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;

-          který je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;

-          zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;

-          v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;

-          obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

Uživatel se dále zejména zavazuje:

-          pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je;

-          neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů, žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele;

-          nenarušovat fungování Stránek;

-          pravidelně sledovat aktuální znění Všeobecných podmínek před každým připojením ke Stránkám.

 • Zamezení přístupu, Nárok na používání Stránek

Pokud Uživatel vysloví nesouhlas s Všeobecnými podmínkami, bude mu přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto CITROËN žádnou právní odpovědnost. Na používání Stránek se nevztahuje žádný nárok. CITROËN Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou. Stejně tak CITROËN nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele. CITROËN nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků nebo vzniklé v souvislosti s jejich nefunkčností.

 • Hypertextové odkazy

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany CITROËNU. CITROËN nepřebírá odpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

 • Ochrana práv Citroen

Prezentace a obsah Stránek vytvářejí celek chráněný platnými právními předpisy. Prezentace jako celek je obchodním majetkem Citroen a obsahuje mimo jiné obsah chráněný právem na ochranu duševního vlastnictví, jehož majitelem je CITROËN nebo třetí osoby, které CITROËNU povolily jeho použití. Jakákoliv reprodukce a/nebo prezentace a/nebo zpracování jejich obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu CITROËNU. Název CITROËN, logo CITROËN, názvy vozů modelové řady a obchodní slogany a jiné, kromě zvláštních údajů, jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv použití shodného nebo podobného označení v obchodním styku, bez předchozího písemného souhlasu CITROËNU bude považováno za porušení práv k ochranné známce. Modely a/nebo jejich verze představené na těchto internetových Stránkách, stejně tak jako údaje o jejich výbavě, opcích a doplňcích, se mohou lišit v závislosti na jednotlivých zemích. Pokud si Uživatel přeje jakékoliv upřesnění nebo doplňující informace, kontaktuje svého prodejce vozů Citroën.

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví CITROËNU nebo vlastnictví třetích osob, které CITROËNU povolily jejich použití. Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (papír, digitální nosič, …) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu CITROËNU a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanským sankcím podle příslušných předpisů.

 • Závěrečná ustanovení

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Stránky a Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy.

Verze 2016.v1

C Automobil Import s.r.o.

Top