Podívejte se na obsah

OBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK CITROËN ADVISOR (11/07/2023)

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Přístup k internetovým stránkám a jejich užívání se řídí těmito Obecnými podmínkami pro užívání internetových stránek (dále jen „Obecné uživatelské podmínky“) a použitelnými zákony a předpisy.

Přístup k webovým stránkám není zpoplatněn kromě napojení na vašeho operátora. K přístupu k webovým stránkám je nutné, aby Uživatel úplně a bez výhrad přijal tyto Obecné uživatelské podmínky.

Náplní internetových stránek je shromažďovat a zveřejňovat Názory a případné odpovědi Prodejen na tyto Názory. Předložením Názoru Uživatel souhlasí s tím, že ho společnost C Automobil Import s.r.o. zveřejní či nikoli podle znění a podmínek těchto Obecných uživatelských podmínek.

 

 

ČLÁNEK 1 - DEFINICE

 

Níže uvedené termíny začínající na velké písmeno mají následující význam:

 

 • Názor“ – názor Uživatele na Prodejnu ohledně kvality služeb této Prodejny u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu. K Názoru se přidá Známka.
 • Zkušenost zákazníka“ – zkušenost Uživatele u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu.
 • Správce fóra“ – provozovatel služeb společnosti C Automobil Import s.r.o. pověřený spravováním fóra podle článku 4.
 • Známka“ – ohodnocení kvality služeb Prodejny u příležitosti koupě nového automobilu nebo při návštěvě servisu. Tyto známky autor Názoru uděluje při vyslovení svého Názoru.
 • Prodejna“ – autorizovaný prodejce nebo autorizovaný servis Citroën účastnící se akce společnosti C Automobil Import s.r.o. při shromažďování a zveřejňování Názorů na Internetových stránkách.
 • Internetové stránky“ – internetové stránky dostupné na adrese www.citroen-advisor.cz.
 • Uživatel“– fyzická osoba, která navštíví Internetové stránky za účelem jejich prohlédnutí nebo vyjádření svého Názoru.
 • Výrobce“ – AUTOMOBILES CITROEN S.A., je společnost registrovaná ve Francie, se sídlem 2-10 Boulevard de l'Europe 78300 POISSY FRANCE, registrační číslo (SIRET) 642 050 199 01048, výrobce automobilů značky CITROËN.

 ČLÁNEK 2 - ZVEŘEJŇOVÁNÍ

 

Internetové stránky vytváří a provozuje společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269 (dále též „C Automobil Import s.r.o.“).

 

 

ČLÁNEK 3 – SHROMAŽĎOVÁNÍ NÁZORŮ

 

 

3.1   Spontánně vyjádřený Názor

 

Uživatel má možnost spontánně navštívit Internetové stránky nebo internetové stránky Prodejny dostupné na adrese https://dealer.citroen.cz/. Na jejích stránkách může Uživatel rovněž vidět průměr Známek, které daná Prodejna dostala při prodeji, a to co se týče kvality poskytovaných služeb, tak i počtu příslušných Názorů. Aby se Uživatel dověděl o hodnocení Prodejny a o Názorech více nebo aby podal svůj vlastní Názor na tuto Prodejnu, musí Uživatel kliknout na link „Více“, který ho povede k Internetovým stránkám. Na úvodní stránce Internetových stránek Uživatel může číst Názory na dotyčnou Prodejnu, přičemž defaultně se zveřejněné Názory týkají kvality služeb poskytovaných při koupi nového vozu.


K vyjádření svého Názoru musí Uživatel postupovat následovně:

 

 • 1 hvězdička: velmi slabá
 •  2 hvězdičky: slabá
 • 3 hvězdičky: průměrná
 • 4 hvězdičky: dobrá
 • 5 hvězdiček: velmi dobrá
 • Křestní jméno (které bude zveřejněno s Názorem)
 • Příjmení (ze kterého bude s Názorem zveřejněno jen počáteční písmeno)
 • E-mailová adresa
 • Značka/Model vozu
 • SPZ vozu
 • Den Zkušenosti zákazníka.

 

K potvrzení svého Názoru musí Uživatel přijmout Obecné uživatelské podmínky a kliknout na „Potvrdit“. Autor Názoru pak dostane e-mail od společnosti C Automobil Import s.r.o., kterou se potvrdí daná e-mailová adresa. Tento e-mail obsahuje link, na který autor Názoru musí kliknout, aby svou adresu potvrdil. Když je e-mailová adresa potvrzena, Názor je zaslán Správci fóra za účelem jeho zpracování podle zásad uvedených v článku 4 zde níže. Uživatel je informován e-mailem o zveřejnění či nikoliv svého Názoru. Je možné zveřejnit jen 1 (jeden) Názor na jednu Zkušenost zákazníka.

 

 

3.2   Vyžádaný Názor

 

Společnost C Automobil Import s.r.o. může také Uživatele požádat, aby vyjádřil svůj Názor. Je mu zaslán e-mail do 30 dnů po dni Zkušenosti zákazníka, kde je vyzván, aby vyjádřil svůj Názor na kvalitu příslušných služeb Prodejny. E-mail obsahuje link na Internetové stránky platný 30 dní ode dne Zkušenosti zákazníka. K vyjádření svého Názoru musí Uživatel postupovat podle etap 1 a 2 popsaných v čl. 3.1 a přijmout Obecné uživatelské podmínky.

Je možné zveřejnit jen 1 (jeden) Názor na jednu Zkušenost zákazníka, pokud se autor nerozhodne, že přidá 2. Názor podle následujícího odstavce.


Společnost C Automobil Import s.r.o. může požádat autora Názoru o přidání 2. Názoru. V tom případě má autor 2 možnosti: přidat 2. Názor a s ním i Známku, což pak bude zveřejněno s jeho prvním Názorem nebo přidat 2. Názor se Známkou, a tak zrušit a nahradit 1. Názor a 1. Známku.

 

 

3.3   Prohlášení autora Názoru

 

Vyjádřením Názoru on-line autor potvrzuje, že:

 

 • může být kontaktován společností C Automobil Import s.r.o. a/nebo Správcem fóra za účelem identifikace a případně kontaktů a Prodejnou za účelem případných kontaktů;
 • není v situaci střetu zájmů, tedy že nemá žádný zájem on-line ani na Prodejně ani na C Automobil Import s.r.o. (zaměstnanci Prodejen, společnosti C Automobil Import s.r.o. a Výrobce se nemohou zúčastnit);
 • má osobní Zkušenost zákazníka.

 

 

3.4   Údaje uchovávané společností C Automobil Import s.r.o.

 

Za účelem potvrzení existence Zkušeností zákazníka a totožnosti autorů Názorů, ukládá si C Automobil Import s.r.o. adresu IP, e-mailovou adresu, jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, značku/model a SPZ vozu, den Zkušenosti zákazníka a podání Názoru. Osobní údaje zpracovává společnost C Automobil Import s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – viz ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Tyto údaje jsou v databázi C Automobil Import s.r.o. zakódovány.

 

 

 

ČLÁNEK 4 – SPRAVOVÁNÍ FÓRA

 

Názory a reakce Prodejen jsou „a priori“, tedy před uveřejněním na Internetový stránkách, zpracovány lidmi. Správce fóra vyhodnotí obsah Názorů a odpovědí Prodejen a rozhodne, zda je zveřejní či nikoli. Správce fóra má proto přístup k údajům o totožnosti autora Názoru, aby se s ním v případě potřeby mohl spojit a ověřit jeho Názory. Doba zpracování je stejná pro všechny Názory, pozitivní i negativní.


Cílem zpracování je ověřit, že jsou Názory a odpovědi Prodejen v souladu s českým právním řádem a s Obecnými uživatelskými podmínkami. V případě nesouladu nebudou Názory a odpovědi Prodejen zveřejněny. Správce fóra v rámci zpracování ověřuje oprávněnost Zkušenosti zákazníka, a to ve spolupráci s Prodejnou.

 

Názory a odpovědi Prodejen může Správce fóra zamítnout, pokud:

 

 • jsou v rozporu se zákony, obsahují nemístné, vulgární, pomlouvačné, výhružné či obscénní poznámky nebo poškozují právo na duševní vlastnictví třetích osob (jiné jmenované značky apod.);
 • obsahují informace o soukromém životě (jmenování třetích osob bez jejich výslovného souhlasu, komentáře o fyzickém vzhledu či o osobních vlastnostech atd.) nebo důvěrné informace (telefony, adresy, e-maily, VIN, SPZ, číslo složky klienta, bankovní spojení atd.) nebo webové stránky, hypertextové linky, URL;
 • týkají se jiných věcí než kvality služeb Prodejny při koupi nového vozu nebo služeb autodílny (příklad zamítnutí: Názor na výrobek či jeho technické vlastnosti, dokumentaci, politiku záruky atd.);
 • jsou nesrozumitelné (řada slov nedávající smysl, chybně napsaný a tedy nesrozumitelný text, text psaný jinak než v českém jazyce);
 • obsahují číselné údaje (částky nebo procenta) o obchodní politice Prodejny nebo společnosti C Automobil Import s.r.o. (slevy, zpětvzetí, fakturace, zlevněné tarify atd.);
 • jsou zdvojeným příspěvkem (stejný autor a stejná Zkušenost zákazníka);
 • obsahují odkaz na soudní řízení nebo výroky, které by mohly vést k občanské či trestní odpovědnosti Prodejny nebo společnosti C Automobil Import s.r.o.;
 • obsahují komentář, který není v souladu se Známkou nebo s předmětnou službou (koupě nového auta, když se jednalo o práci autodílny a naopak);
 • týkají se nebo uvádějí jinou Prodejnu, než která prodala nový vůz nebo poskytla práce autodílny (není dovoleno porovnávat Prodejny);
 • obsahují konkrétní prvky střetu zájmů (zaměstnanci Prodejen, C Automobil Import s.r.o. a Výrobce se nemohou účastnit);
 • jsou podávány podnikateli (přijatelné jsou pouze Názory fyzických osob, které nejsou podnikateli);
 • týkají se Uživatele, který podal chybné informace o totožnosti nebo v rozporu s těmito Obecnými uživatelskými podmínkami nebo Zkušenost zákazníka nezažil osobně.

 

Při zamítnutí z jednoho z výše uvedených důvodů jsou podle situace autor Názoru nebo Prodejna informováni e-mailem. Autor Názoru a/nebo Prodejna mohou případně poslat nový Názor nebo novou odpověď do 30 kalendářních dní ode dne Zkušenosti zákazníka.

 

 

 

ČLÁNEK 5 – ZPĚTNÁ VAZBA A ZVEŘEJŇOVÁNÍ NÁZORŮ

 

5.1   Zpětná vazba

 

Zaslané Názory, zpracované a v souladu s těmito Obecnými uživatelskými podmínkami jsou zveřejněny na Internetových stránkách na stránce věnované Názorům dané Prodejny po dobu jednoho roku od jejich zveřejnění. Názory budou na Internetových stránkách zveřejněny v plném znění od posledního k nejstaršímu, a to maximálně do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zaslání Názoru. Datum zaslání Názoru, den Zkušenosti zákazníka, křestní jméno a první písmeno příjmení autora Názoru, model jeho vozu a Známka, kterou dal Prodejně se zveřejní vedle Názoru. Takto zveřejněné Názory lze třídit podle data zaslání, Známky nebo užitečnosti Názoru. Počet Názorů a průměrná známka se také zveřejňují na stránkách dané Prodejny, k nimž je přístup přes adresu https://dealer.citroen.cz/. Prodejny. Nicméně detail Známek a obsah Názorů lze číst pouze na stránce Internetových stránek týkající se Názorů na danou Prodejnu.

 • od 1 do 1,24 = 1 hvězdička
 • od 1,25 do 1,74 = 1 a půl hvězdičky
 • od 1,75 do 2,24 = 2 hvězdičky
 • od 2,25 do 2,74 = 2 a půl hvězdičky
 • od 2,75 do 3,24 = 3 hvězdičky
 • od 3,25 do 3,74 = 3 a půl hvězdičky
 • od 3,75 do 4,24 = 4 hvězdičky
 • od 4,25 do 4,74 = 4 a půl hvězdičky
 •  od 4,75 = 5 hvězdiček

 

 

5.2   Nahlásit nedovolené použití

Každý může společnosti C Automobil Import s.r.o. nahlásit, že nějaký Názor nebo odpověď Prodejny má nedovolený obsah kliknutím na link „Nahlásit nedovolené použití“ na Internetových stránkách. Poté stačí vyplnit příslušný formulář, uvést své jméno a příjmení a důvod žádosti o vymazání Názoru nebo odpovědi Prodejny. Potvrzením tohoto formuláře se automaticky odešle varovná zpráva Správci fóra, který rozhodne o zachování nebo vymazání Názoru či odpovědi dané Prodejny. Správce fóra odpoví e-mailem osobě, která nahlásila nedovolené použití a vysvětlí svůj postoj. Pokud je obsah považován za nedovolený, bude Názor a odpověď Prodejny případně stažen a jeho autor dostane e-mail s informací o důvodu vymazání.

 

 

5.3   Doba zveřejnění Názoru a archivace

 

Autor nemůže Názor změnit po jeho zveřejnění. Názory jsou zveřejněny na Internetových stránkách po dobu jednoho roku od zveřejnění Názoru, pokud autor Názoru výslovně nepožádá, aby byl Názor ze stránek stažen. Za tím účelem musí zaslat e-mail na adresu osobni.data@c-automobil-import.cz a uvést datum svého Názoru nebo kliknout na link uvedený v e-mailu s potvrzením zveřejnění jeho Názoru. V tom případě už autor nemůže zaslat další Názor na tutéž Zkušenost zákazníka. Názor bude uložen v databázi C Automobil Import s.r.o. po dobu 5 (pěti) let.

 

 

 

ČLÁNEK 6 – PRÁVO PRODEJNY NA ODPOVĚĎ

 

Prodejna má právo odpovědět na každý Názor, který se jí týká. Za tím účelem může:

 

 • pro autora Názoru podat upřesnění nebo podat svoji verzi, pokud nesouhlasí s uveřejněným Názorem;
 • poděkovat autorovi za jeho Názor.

 

Odpovědi Prodejen jsou „a priori“ zpracovány lidmi za stejných podmínek jako Názory. Opověď Prodejny pak může Správce fóra zamítnout z důvodů uvedených v článku 4. Odpověď Prodejny, která byla zaslána, prověřena a odpovídající Obecným uživatelským podmínkám je zveřejněna vedle Názoru do 7 (sedmi) kalendářních dnů od svého zaslání. Odpovědi Prodejny se zveřejní na Internetových stránkách po stejnou dobu jako Názor, k němuž se vztahují.

 


 

ČLÁNEK 7 – PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Společnost C Automobil Import s.r.o. vytvořila Internetové stránky k osobní informaci Uživatelů a Prodejen. Není možné žádné komerční využití, a to ani částečné, uvedených zveřejněných údajů bez předchozího písemného souhlasu společnosti C Automobil Import s.r.o.


C Automobil Import s.r.o. Uživatele upozorňuje, že mnoho prvků Internetových stránek:

 • je chráněno právními předpisy týkajícími se autorského práva: mohou to být zejména fotografie, články, kresby, animované sekvence, elektronické audio a video nahrávky apod.;
 • je chráněno právními předpisy týkajícími se ochranných známek Citroën a ochranných známek modelů vozů.

Takto chráněné prvky jsou vlastnictvím Výrobcem, který společnost C Automobil Import s.r.o. oprávnil k jejich užívání. V důsledku toho jakákoliv reprodukce, zobrazování, užívání, úprava, změna, vkládání, překládání, komercializace částečná i úplná jakýmkoliv způsobem, jakoukoliv formou a na jakémkoliv nosiči (papírovém, elektronickém...) z celých Internetových stránek nebo jejich části se zakazuje, pokud není předem písemně schválena Výrobcem či C Automobil Import s.r.o. a s výhradou výjimek dle právního řádu České republiky.

 

 

 

ČLÁNEK 8 – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

 

Zavedení hypertextového odkazu na Internetové stránky vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti C Automobil Import s.r.o. V žádném případě však není možné připisovat společnosti C Automobil Import s.r.o. odpovědnost za obsah webových stránek, s nimiž by byly Internetové stránky spojeny hypertextovým odkazem nebo jiným druhem spojení. Je v odpovědnosti Uživatele, aby si zjistil obecné podmínky užívání ostatních webových stránek.

 

 

 

ČLÁNEK 9 – BEZPEČNOST

 

Uživatel se zavazuje, že při používání Internetových stránek neprovede žádné kroky, které by mohly vést k zavirování a k informačním, funkčním poruchám nebo by mohly poškodit fungování Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky. Uživatel se zejména zavazuje, že v prostoru vyhraničeném Internetovými stránkami bude poskytovat pouze důvěryhodné a neurážlivé informace, údaje, dokumenty, složky, které nemohou poškodit fungování Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky.


Užívání, které bude vycházet z Internetových stránek nebo celého serveru nebo služeb dostupných přes Internetové stránky, musí dodržovat národní i mezinárodní právní předpisy a práva třetích osob a nesmí poškodit dobré jméno Výrobce a C Automobil Import s.r.o., a to z žádného důvodu a žádnou formou. Uživatel zejména společnosti C Automobil Import s.r.o. zaručuje, že zamezí  jakékoliv činnosti třetích osob spojené s obsahem informací poskytnutých Uživatelem v prostoru vyhraničeném Internetovými stránkami, která by mohla vést zejména k poškození práv na ochranu osobnosti, práva na ochranu duševního vlastnictví, narušení veřejného pořádku, dobrých mravů, respektování soukromého života (práva k vlastnímu vzhledu atd.) nebo porušení platných trestně-právních předpisů vnitrostátního a/nebo mezinárodního práva. Uživatel se za tímto účelem zavazuje, že Výrobci a C Automobil Import s.r.o. uhradí veškeré výdaje, poplatky a náklady, které by musela nést, v souvislosti s porušením uvedených povinností.

 

 

 

ČLÁNEK 10 – VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Uživatel používá Internetové stránky pouze na svoji výlučnou odpovědnost. C Automobil Import s.r.o. neodpovídá za přímé či nepřímé škody, a to zejména škody materiální, ztráty údajů nebo programu, finanční škody plynoucí z používání Internetových stránek nebo s nimi spojených stránek.

 

Internetové stránky jsou přístupné přes internetovou síť. Za tímto účelem se připomíná, že internet je otevřená a neformální síť tvořená vzájemným propojením informačních sítí na mezinárodní úrovni. Správa internetu nepodléhá žádné centrální organizaci a každá část této sítě patří nezávislému veřejnému či soukromému subjektu. Její fungování tedy spočívá pouze na spolupráci mezi operátory jednotlivých sítí bez povinnosti dodávky či kvality dodávky mezi operátory. Sítě mohou mít různou kapacitu přenášení dat a vlastní politiku užívání. Nikdo nemůže zaručit dobré fungování internetu jako celku. C Automobil Import s.r.o. tudíž nepřijímá žádnou odpovědnost či záruky v případě špatného fungování internetu (zpoždění při odesílání nebo jiné nedostatky funkčnosti).

 

 

 

ČLÁNEK 11 – DOČASNÉ PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PŘÍSTUPU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

 

C Automobil Import s.r.o. může kdykoliv dočasně přerušit a zastavit přístup Uživatele na Internetové stránky v případě porušení těchto Obecných uživatelských podmínek Uživatelem, v případě technických problémů spojených s infrastrukturou vytvořenou k zavedení a fungování Internetových stránek anebo v případě údržby Internetových stránek.

 

 

ČLÁNEK 12 – POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Internetové stránky a tyto Obecné uživatelské podmínky se řídí výhradně českým právním řádem s vyloučeních kolizních norem. V případě sporu mezi stranami se tyto budou snažit o smírné řešení. Pokud ke smírné dohodě nedojde, bude příslušný obecný soud vybrán podle právních předpisů českého právního řádu. 

ČLÁNEK 13 – AKTUALIZACE PODMÍNEK

 

Společnost C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo bez předběžného oznámení upravovat a aktualizovat tyto Obecné uživatelské podmínky a všechny prvky na Internetových stránkách. Uživatel je povinen aktuální znění Obecných uživatelských podmínek pravidelně sledovat před každým připojením k Internetovým stránkám. Má se za to, že Uživatel souhlasil s Obecnými uživatelskými podmínkami v jejich poslední verzi při každém připojení na Internetové stránky.