Budete přesměrováni za vteřin

NOVÉ POSTUPY HOMOLOGACE OSOBNÍCH VOZŮ

C3 AirCross

Předpisy se vyvíjejí. Nový celosvětový postup pro homologaci vozů (WLTP) umožňuje zjistit hodnoty spotřeby paliva a emisí znečišťujících látek, které se mnohem víc blíží hodnotám ve skutečném provozu. Tato metoda postupně nahradí NEDC

Společnost Citroën je díky spolehlivým technologickým postupům, které byly uplatněny již předtím, než vstoupí nové předpisy v platnost, na tento nový schvalovací protokol, který bude povinný pro všechna osobní vozidla od září 2018, dobře připravena.  

NOVÝ PROTOKOL WLTP

Protokol WLTP se bude používat pro schvalování typu vozidel v Evropské unii. Zavádí nový zkušební cyklus a nový postup měření spotřeby paliva, emisí CO2 a znečišťujících látek u lehkých vozidel* za standardních (laboratorních) podmínek.

WLTP bude od 1. září 2018 povinný pro všechny nová osobní vozidla a o rok později pro nová lehká užitková vozidla.

*Osobní vozidla a lehká užitková vozidla < = 3,5 tun
Essais PEMS 3
Banc Moteur

OD NEDC K WLTP

Jedním z cílů WLTP je přesněji odrážet reálné podmínky, s nimiž se vozy v provozu setkávají, a aktuální technologie, jimiž jsou vozidla vybavena v době schvalovacího procesu.

Stanoví přísnější zkušební podmínky a dynamičtější jízdní podmínky než předchozí cyklus NEDC z 90. let. Při jeho přípravě se použily údaje z reálného provozu, zatímco NEDC vycházel z teoretických jízdních podmínek.
WLTP také přináší přesnější údaje, protože bere v úvahu specifikace každého vozidla, včetně veškeré příplatkové výbavy, jež může mít citelný dopad na spotřebu paliva a emise CO2.

SPECIFIKA WLTP

Berlingo Combine

Rychlost

Testy WLTP probíhají při vyšší rychlosti: průměrně 46,5 km/hod, oproti 34 km/hod u testů NEDC.

Route

Vzdálenost

Zkušební cyklus WLTP je dlouhý 23 km, oproti 11 km u NEDC.

Montre

Délka zkušebního cyklu

Délka zkušebního cyklu WLTP je rovněž delší: 30 minut, zatímco v NEDC to bylo 20 minut.

Racing

Řízení

Cyklus WLTP je dynamičtější. Chování při řízení je proto živější a tedy realističtější.

C4 Cactus

Výbava

Při měření emisí se berou v úvahu úpravy vozidel, jako je například hmotnost výbavy.

CITROËN A WLTP

Společnost Citroën je díky spolehlivým technologickým postupům (SCR u dieselových motorů a filtr pevných částic FAP u benzínových motorů), které byly uplatněny již předtím, než vstoupí nové předpisy v platnost, na tento nový schvalovací protokol WLTP, který se více blíží reálným podmínkám, dokonale připravena.

Společnost Citroën se navíc snaží stále lépe informovat své zákazníky, a proto od roku 2016 zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje o spotřebě svých vozů a od března 2018 údaje o emisích NOx v reálných podmínkách jízdy na základě protokolu vypracovaného s nevládními organizacemi (T&E a FNE), který je certifikován nezávislou společností (Bureau Veritas).
Zákazníci si mohou také nakonfigurovat parametry svého vozu a jeho využívání a zkontrolovat si spotřebu podle toho, jak vůz sami používají.
Extérieur

MĚŘENÍ V PODMÍNKÁCH REÁLNÉHO PROVOZU

Berlingo VU

Od září 2018 budou výrobci povinni kromě protokolu WLTP měřit emise v podmínkách reálného provozu, a to u všech vozů prodávaných v Evropské unii, ve Švýcarsku, Turecku, Norsku, Lichtenštejnsku, Izraeli a v Irsku.

Citroën provádí tyto testy pomocí přenosného zařízení pro měření emisí PEMS (Portable Emissions Measurement System).

TEST RDE (REAL DRIVING EMISSION)

Během testu v podmínkách reálného provozu RDE sleduje zařízení PEMS vůz jedoucí po veřejné komunikaci a shromažďuje údaje a v reálném čase hlídá emise hlavních škodlivin (oxidy dusíku NOx a pevné částice).
Shromážděné údaje jsou analyzovány s cílem ověřit, zda jízdní podmínky splňují požadavky RDE a zda emise nepřekračují přijatelné limity.
Essais PEMS 2

HARMONOGRAM POUŽITÍ

Postup WLTP nahrazuje postup NEDC oficiálně v září 2018 v případě osobních vozů a v září 2019 v případě lehkých užitkových vozů. 


Q1
2017
Q2

Q3

Q1
2018
Q2

Q3

Q1
2019
Q2

Q3

Q1
2020
Q2

Q3

 ...

 2023 

 

AFFICHAGE
Spotřeba & CO2

NEDC NEDC korelované

WLTP
Leden 2019: Zobrazení hodnot CO2 ve WLTP doporučených EU.

HOMOLOGACE
Spotřeba & CO2

NEDC

Září 2017: Nové modely homologovány podle cyklu WLTP

            WLTP

Září 2018: Každé nové vozidlo ve Francii homologováno podle WLTP

 Leden 2020: průměrné emise CO2 95 g/km pod pokutou pro výrobce za překročení
   
   

 

HOMOLOGACE
Nox & Částice

   

RDE
Emise NOx < 168 mg/km

RDE
Emise NOx < 120 mg/km

NORMY   EURO 6.1  EURO 6.2 EURO 6.3

GLOSÁŘ

  • Bureau Veritas

Bureau Veritas je světovým lídrem v oblasti kontrol shody a certifikace.Skupina PSA provedla ve spolupráci se dvěma předními nevládními organizacemi zabývajícími se životním prostředím a udržitelnou mobilitou a certifikačním orgánem jedinečné měření. Ta probíhal v rámci spolehlivého a opakovatelného protokolu, který potvrdily nevládní organizace T&E a FNE. Jejich správnost ověřila a certifikovala společnost Bureau Veritas. Jde o vědecký postup zaručující spolehlivé údaje.

  • Euro 6

Evropské emisní normy, známé jako normy Euro jsou předpisy Evropské unie, které stanovují maximální limity emisí znečišťujících látek, které platí pro silniční vozidla pro kolejová vozidla Jde o soubor stále přísnějších norem určených pro nová vozidla.V současnosti je platná norma Euro 6. Stanovuje maximální hodnoty emisí pevných částic a oxidů dusíku, které jsou nižší než u předchozí normy Euro 5. V září 2018 vstupuje norma Euro 6 do nové etapy, kterou je norma Euro 6.2 (Euro6.d-TEMP). Stanovuje ještě přísnější limity než předchozí norma, pokud jde o emise pevných částic u vozidel vybavených benzinovými motory.

  • FAP : Filtre A Particules

Filtr částic, používaný u motorů HDi, umožňuje snížit obsah částic znečišťujících látek přítomných ve výfukových plynech, aby dosáhl úrovně emisí blížící se nule.Princip FAP spočívá v tom, že porézní povrch z karbidu křemíku zachycuje během průchodu výfukových plynů částice znečišťujících látek a pravidelně je spaluje a odstraňuje. Systém regenerace filtrů je řízen řídicí jednotkou, která provádí také vlastní diagnostiku.

  • FNE : France Nature Environnement
Francouzská federace sdružující francouzské organizace pro ochranu přírody a životního prostředí. FNE tvoří téměř 3000 sdružení.
  • NEDC: New European Driving Cycle (Nový evropský jízdní cyklus)

Tento postup, který je v platnosti již téměř 20 let, se používá zejména pro měření spotřeby a emisí automobilů. Byl vytvořen tak, aby reprodukovatelným způsobem imitoval podmínky na evropských silnicích. Vzhledem k tomu, že již neprezentuje současný způsob využití automobilů, nahradí ho od září 2018 postupně metoda WLTP.

  • PEMS: Portable emissions measurement system (Přenosné zařízení pro měření emisí)
Tento systém měření emisí, zabudovaný do vozidla, analyzuje celý tok výfukových plynů.
  • RDE: Real Driving Emissions (Emise v reálných podmínkách provozu)

Jedná se o nový postup měření emisí znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a pevné částice.Jak naznačuje jejich název, měří se RDE na otevřené silnici za reálných podmínek provozu, nikoliv v laboratoři. Tato měření se provádějí pomocí inteligentního zařízení nazývaného PEMS (Portable Emissions Measurement System – Přenosné zařízení pro měření emisí, připojeného během testu k zadní části vozu.

  • SCR: Selective Catalytic Reduction (Selektivní katalytická redukce)

Pro další snížení emisí vozidla se do výfukového systému vozidel s dieselovým motorem přidává roztok močoviny, nazývaný AdBlue®. Selektivní katalytická redukce s AdBlue® snižuje oxidy dusíku až o 90 %, z výfuku pak odchází převážně vodní pára, dusík a CO2.

  • T&E : Transport & Environment

T&E je ekologická organizace působící na evropské úrovni, která se specializuje na politiku udržitelné dopravy.  

  • WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro osobní a lehké užitkové vozy)

Jedná se o nový testovací postup poskytující realističtější analýzu spotřeby paliva a emisí CO2 vozu. Od září 2018 musí mít všechna nově registrovaná vozidla certifikaci WLTP. Vstup v platnost protokolu WLTP znamená, že spotřeba paliva a emise CO2 uváděná v popisu vozidla přesněji odrážejí hodnoty emisí v reálných podmínkách provozu.Postup WLTP zohledňuje individuální příplatkovou výbavu vozu a poskytuje tak realističtější hodnoty založené na přesné konfiguraci vozu.

FAQ

Top