Servisní služby zůstávají i nadále v provozu. Příjem vozidel na servis provádíme za přísných hygienických opatření ve venkovních prostorách. Doporučujeme Vám objednat se předem, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Budete přesměrováni za vteřin

Řízení environmentální politiky

Řízení environmentální politiky

Síť Citroën se zavázala k dodržování tří hlavních kritérií v oblasti environmentální politiky:

  • třídění odpadů z automobilového průmyslu prostřednictvím certifikovaných organizací,
  • dodržování národní a evropské legislativy ,
  • zajišťování vysledovatelnosti za účelem sledování cyklu odpadů a kontroly jejich řádné recyklace.
Citroën - Udržitelný rozvoj - Ochrana přírodního prostředí

Sběr a zpracování

Citroën - Udržitelný rozvoj - Sběr a zpracování

Síť Citroën zavedla již před více než 15 roky organizaci sběru a zpracování vyřazených automobilů v dobrých ekologických podmínkách. Sběr a zpracování odpadů z údržby a oprav je organizován podle metodologie zpracování vyřazených výrobků.

Odpadní oleje nepodléhají ze zákona od roku 2015 zpětnému odběru. Ekologická likvidace je v případě výměny prováděna specializovanými partnery autorizovaných servisů. Mimo servisní služby je možné oleje odevzdávat pouze na místech k tomu určených v rámci systému sběru nebezpečných odpadů stanovených obcí.

Vypouštění náplní a demontáž součástí

Citroën - Udržitelný rozvoj - Vypouštění náplní a demontáž součástí

Výroba každého vozu zohledňuje etapu vypuštění náplní a demontáže součástí na konci životnosti s kvantifikací této činnosti.
Příklad: je fyzicky označen nejnižší bod nádrže, což usnadňuje její vyprazdňování.
Pro každý prvek, který bude třeba v této etapě odstranit, vyvíjejí inženýři automobilky Citroën předem způsoby demontáže.

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

autobaterie-zpetnyodber

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru. Společnost C Automobil Import s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Citroën je mají možnost bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese www.zpetnyodber.eu.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je společnost C Automobil Import s.r.o. zapsána v Seznamu povinných osob.

Konečný uživatel bude moci odevzdat použité průmyslové baterie (Li-Ion a NiMH) z automobilů značky Citorën v kterémkoliv autorizovaném servisu Citroën. Aktuální servisní síť je k zobrazení na https://www.citroen.cz/citroen-vy/najit-prodejni-misto-citroen.html 

Recyklace pneumatik

pneumatiky-zpetnyodber

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.


Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně bez ohledu na výrobní značku odevzdat v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich autorizovaných partnerů.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je naše společnost zapsána v Seznamu povinných osob.

Autovraky

vrak

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákona č.56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění v § 36 – 37e vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

-

Top