Budete přesměrováni za vteřin

ZOHLEDNĚNÍ EKOLOGICKÝCH OTÁZEK

OD NÁVRHU VOZIDLA K JEHO RECYKLACI

Společnost CITROËN se již od fáze návrhů svých automobilů až po konec jejich životního cyklu snaží maximálně omezit jejich dopad na životní prostředí. Důsledně dbá na snižování spotřeby, emisí CO2 a znečišťujících látek, na ohleduplné využívání přírodních zdrojů i zlepšování recyklovatelnosti …

CITROËN se soustředí zejména na:

• Zohlednění ekologických otázek již ve fázi návrhů svých produktů a služeb.
• Realizaci zásad oběhového hospodářství, včetně recyklace a použití recyklovaných materiálů.

VÝVOJ
VÝVOJ

Smyslem šetrné koncepce společnosti CITROËN je zajistit pokrok v oblasti dlouhodobě udržitelné mobility, a to nad rámec dodržování legislativy v oblasti životního prostředí ve vztahu k automobilovému průmyslu. Ve společnosti CITROËN se tato koncepce odráží v podstatné části výzkumu a inovacích zaměřených na čisté technologie a zelené materiály.

VÝROBA
VÝROBA

Pro CITROËN představuje výroba vozů se sníženým obsahem uhlíku nástroj, který snižuje negativní dopady a splňuje hlavní environmentální cíle.

FÁZE POUŽÍVÁNÍ
FÁZE POUŽÍVÁNÍ

CITROËN zavádí iniciativy v oblasti recyklace a oceňování odpadu, čímž motivuje prodejní místa a opravny, aby lépe nakládaly s odpady.

RECYKLACE
RECYKLACE

CITROËN usilovně pracuje na zefektivnění recyklačního procesu a již od fáze návrhů pracuje na udržitelnosti svých produktů. Cílem je mimo jiné snížení množství odpadů produkovaných během výroby, používání i následné recyklace vozidel.

VÝVOJ

 • • SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY A EMISÍ ŠKODLIVIN
  • POUŽÍVÁNÍ ZELENÝCH MATERIÁLŮ

Superposition-Conception_DSK_1500x600

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY A EMISÍ ŠKODLIVIN

CITROËN rozvíjí široké spektrum technologických řešení pro snižování spotřeby pohonných hmot a znečišťujících emisí. Nově vznikající hybridní i elektrické motory dopomáhají k výrobě vozidel, která jsou šetrnější k životnímu prostředí.
2colonnes-Conception2_625x400

EFEKTIVNĚJŠÍ MOTORY

Ve společnosti CITROËN neustále pracujeme na optimalizaci spalovacích motorů ať už zážehových, nebo vznětových ve spojení s funkcí Stop & Start, technologií FAP a SCR. 

2colonnes-Conception1_625x400

NOVÁ GENERACE AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK

Nabídka převodovek CITROËN se v roce 2018 rozšířila o osmistupňovou automatickou převodovku (EAT8), která nabízí podstatné snížení spotřeby paliva a příjemnější jízdní zážitky. .

2colonnes-Conception3_625x400

ELEKTROMOBILY

Pro ekologicky odpovědnou jízdu ve městě jsou nyní na trhu tři plně elektrická vozidla: C-Zero, CITROËN Jumper a užitková verze vozu CITROËN Berlingo.

2colonnes-Conception7_625x400

HYBRIDNÍ VOZY

SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid, který byl uveden na trh v roce 2019, je základním kamenem strategie společnosti CITROËN při elektrifikaci modelové řady.

Společnost CITROËN plánuje nabízet plně elektrifikovanou řadu do roku 2025 s tím, že do roku 2023 bude k dispozici 70 % automobilů v elektrifikovaných verzích v provedení mild-hybrid, Plug-in hybrid či 100% elektromobil.

POUŽÍVÁNÍ ZELENÝCH MATERIÁLŮ

PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP

Tzv. zelené materiály se rozdělují do tří kategorií:

• Recyklované plasty
• Materiály přírodního původu (dřevo, rostlinná vlákna atd.)
• Materiály z biosurovin (polymery vyrobené z obnovitelných zdrojů namísto fosilních paliv)

Existují dvě hlavní výhody použití těchto materiálů:
• Snížená poptávka po plastech, na jejichž výrobu byla použita fosilní paliva.
• Podpora vzniku zařízení na recyklaci plastů zvýšením odbytišť pro recykláty.

CITROËN plní od roku 2008 ambiciózní plán zvyšování použití tzv. zelených materiálů na cca 30 % celkového množství polymerů použitých ve svých vozech v roce 2018 ve srovnání s 6 % v roce 2007.

Materiaux-verts1_625x400

VÝROBA

 • • POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROBNÍCH ZÁVODŮ CITROËN
  • CERTIFIKACE ISO 14001
  • OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZÓN

Superposition-Production_DSK_1500x600

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROBNÍCH ZÁVODŮ CITROËN

CITROËN reaguje na problémy životního prostředí:

• Participace na řešení problému globálního oteplování.
• Snižování znečištění, včetně znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší i vody.
• Ochrana přírodních zón a biologické rozmanitosti a využívání menšího množství přírodních zdrojů – zejména vody.
• Snížení množství vyprodukovaného odpadu a jeho další využití.

1ColonneMixte-Production1_625x400

CERTIFIKACE ISO 14001

Společnost CITROËN pracuje na certifikaci již více než 10 let a výsledky jsou viditelné ve výrobních závodech, které jsou v současnosti všechny certifikovány podle normy ISO 14001.

Tato norma vznikla v roce 1996 a vyžaduje, aby byly zavedeny metody dohledu, řízení a měření vlivu procesů na životní prostředí. Získání certifikace zavazuje všechny zaměstnance k neustálému osobnímu rozvoji pomocí odpovídajících školení o ochraně životního prostředí.

OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZÓN

Foret_400x300

Výrobní závody CITROËN mají z velké části autonomii spravovat biodiverzitu na svém území. 

Plantation_400x300

Obnova ploch za účelem vysazování původních druhů nebo ekologické pastviny jsou příkladem iniciativ prováděných v průmyslových areálech.

Ecopaturage_400x300

Ekologické pastviny jsou příkladem iniciativ prováděných v průmyslových areálech.

PO PRODEJI

 • • ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA CITROËN
  • LOGO TRIMAN
  • AUTOECOCLEAN
  • GREENPACT

Superposition-Reparation1_DSK_1500x600
1ColonneMixte-Tri-gestion-des-dechets_625x400

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA CITROËN

SBĚR, TŘÍDĚNÍ A ŘÍZENÍ RECYKLACE ODPADŮ

S ohledem na zvyšující se potřebu ochrany životního prostředí se společnost CITROËN zavázala k dodržování tří hlavních kritérií v oblasti environmentální politiky:
 • třídění odpadů z automobilového průmyslu prostřednictvím certifikovaných organizací,
 • dodržování národní a evropské legislativy,
 • zajišťování vysledovatelnosti za účelem sledování cyklu odpadů a kontroly jejich řádné recyklace.


  LOGO TRIMAN

  STANDARDIZOVANÉ OZNAČENÍ

  Triman_120x120

  V lednu 2015 bylo na recyklovatelné produkty se specifickými požadavky na recyklaci přidáno povinné značení v podobě loga TRIMAN.
  Účelem tohoto loga je informovat spotřebitele, že nemá produkt nebo obal vyhodit jako směsný odpad, ale recyklovat nebo jej odevzdat do sběrného místa k další recyklaci. Objevuje se na některých produktech CITROËN (např. pneumatiky, kartonové obaly, letáky).

  1ColonneMixte-Atelier_625x400

  OZNAČENÍ AUTOECOCLEAN

  PRO ODPOVĚDNĚJŠÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ PROSTŘEDNICTVÍM RECYKLACE

  V roce 2009 byla společnost CITROËN prvním výrobcem automobilů, kterému bylo nezávislou organizací Autoeco uděleno označení „Autoecoclean“.

  Takto jsou označena prodejní místa pro recyklaci a sběr automobilového odpadu.
  Podporuje také dlouhodobé zapojení a prodejním místům, která splňují své závazky po dobu 10 let, je udělena značka „Autoecoclean Platinum“. V roce 2019 byla udělena několika prodejním místům CITROËN.

  GREENPACT

  POPRODEJNÍ CHOVÁNÍ

  Ve Francii je cílem programu GreenPact optimalizovat řízení environmentálních aspektů činností v místě prodeje.

  Cílem této interní a externí komunikace je vytvořit výrazný zelený obraz věnovaný činnosti prodejců a opravců.
  1ColonneMixte-Apres-Vente_625x400

  RECYKLACE

  • • NASTAVENÍ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
   • UDRŽITELNÝ ROZVOJ JIŽ V KONCEPCI
   • POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ
   • ZHODNOCENÍ A RECYKLACE VOZIDLA
   • RECYKLUJTE SVŮJ CITROËN

  Superposition-Recyclage_DSK_1500x600

  NASTAVENÍ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

  Cílem společnosti CITROËN je plně recyklovat své vozy po uplynutí jejich životnosti. Analýza životního cyklu vozidla vyhodnocuje celkový dopad vozidel na životní prostředí od návrhu až po jejich likvidaci. Používání této analýzy umožňuje hodnotit použité materiály a lépe se rozhodovat do budoucnosti.

  ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDLA

  Vývoj
 • Analýza životního cyklu
 • Výběr materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj

 • Výroba
 • Použití recyklovaných materiálů (recyklátů)

 • Provoz
 • Ekologická likvidace odpadů zajišťovaná dealery (odpadové hospodářství)
 • Opětovné použití a renovace náhradních dílů

 • Další využití
 • Výměna vozidel
 • Odstranění ekologické zátěže a předběžné zpracování
 • Směrnice EU o nakládání s autovraky (ELV – end-of-life vehicles)
 • Visuel-Cycle-de-Vie_FR_625x575
  1ColonneMixte-Conception_625x400

  KONCEPCE
  VE JMÉNU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

  Aby byla zajištěna řádná recyklace produktů CITROËN, musejí se týmy návrhářů řídit zásadami směrnic týkajících se recyklovatelnosti a dalšího využití. Používají je také dodavatelé a pomáhají analyzovat jednotlivé díly vozidla z hlediska jejich recyklovatelnosti a možnosti opětovného použití.

 • Výběr materiálů s ohledem na udržitelný rozvoj
 • Odstranění ekologické zátěže
 • Předběžné zpracování
 • POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

  DLOUHODOBÁ TRADICE

  1ColonneMixte-Conception1_625x400

  Recyklované výrobky musí vyhovovat technickým požadavkům, stejně jako nové materiály. Jejich tepelná a mechanická odolnost zajišťuje vysokou kvalitu a výkon. 

  1ColonneMixte-Conception2_625x400

  Recyklované materiály CITROËN mají tak vysokou kvalitu, že mohou být v současnosti využívány jak na skryté, tak pro viditelné díly automobilů.

  HOSPODAŘENÍ S ODPADY VZNIKLÝMI V SERVISNÍ SÍTI CITROËN

  7 FÁZÍ RECYKLACE VOZIDLA

  Již více než 15 let je v servisní síti CITROËN vytvořena struktura pro ekologický sběr a zpracování autovraků (ELV). Proces recyklace má 7 fází.

  Un_120x120

  Odevzdání 

  Poslední majitel odevzdá svůj starý vůz v některém partnerském sběrném středisku. Náš partner vůz zkontroluje a vydá potvrzení o jeho předání k likvidaci (CoD – Certificate of Destruction).

  Deux_120x120

  Příprava a odstranění ekologicky nebezpečných látek

  Nejdříve je vyjmuta baterie a zrušena funkčnost airbagů. Následně je odčerpáno všechno palivo a ostatní kapaliny (motorový olej a převodový olej, brzdová a chladicí kapalina, a chladivo klimatizace).

  TRois_120x120

  Demontáž

  Dalším krokem je demontáž součástí a systémů, které jsou následně prodány jako použité zboží nebo slouží jako základ repasovaných dílů. Je-li to ekonomicky výhodné, jsou vyjmuty plasty a sklo určené k recyklaci.

  Quatre_120x120

  Skladování

  Ekologicky zatěžující materiály jsou shromážděny a zaslány specializované firmě, kde jsou buď recyklovány nebo zničeny.

  Cinq_120x120

  Drcení

  
Připravené autovraky jsou zpracovány drtičem. Ten je rozdrtí na malé části, které následně roztřídí k recyklaci nebo k obnově.

  Six_120x120

  Postupy po rozdrcení (PST – Post-Shredder Technology)


  Malé části vzniklé drcením jsou dále zpracovány pomocí různých technologií (magnetické pole, vířivé proudy, flotace). Cílem je získat částečky materiálu, které lze využít jako sekundární suroviny.

  Sept_120x120

  Recyklace / Opětovné použití / Odvoz na skládku


  Části materiálu vzniklé rozdrcením a dále zpracované technologiemi PST mohou být recyklovány (např. jako náhrada uhlí pro vysoké pece nebo pro sušení splaškových kalů) nebo zužitkovány v cementářském průmyslu. Tyto procesy umožňují autovrak z 95 % znovu využít a značně tak snižují objem odpadu, který je nutné vyvézt na skládku.

  1ColonneMixte-Recyclage_625x400

  RECYKLUJTE SVŮJ CITROËN

  SYSTÉM ZPĚTNÉHO ODBĚRU AUTOVRAKŮ

  Společnost CITROËN se vždy snažila zachovávat maximální respekt vůči životnímu prostředí. Dnes již recyklace není pouhou volbou, ale zákonnou povinností, která je definována národními směrnicemi o zpracování autovraků vyřazených z provozu. Tyto právní dokumenty týkající se recyklace vyžadují, aby výrobci snižovali množství odpadu, který vzniká při výrobě automobilů a také na konci jejich životnosti.
  Po skončení životnosti vozů CITROËN se mohou jejich majitelé obrátit na zástupce sítě CITROËN a požádat o zpětný odběr vozu. Tato služba je bezplatná, avšak je nutné splnit níže uvedené podmínky.

  Chceme si být jisti, že recyklace vašeho starého vozu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Proto dbáme na to, aby naše místa zpětného odběru vozu pracovala v souladu s právními požadavky, které jsou definovány ve směrnicích o likvidaci autovraků. Všichni naši partneři na sběrných místech, všechny procesy a dokumenty týkající se materiálů na vstupu a výstupu jsou následně ověřovány našimi experty v oblasti recyklace.
  Picto-Map-green_120x120

  Kde můžete recyklovat své vozidlo?
  Pokud máte vozidlo s ukončenou životností, dopravte jej do některého z našich schválených recyklačních center.

  Top